Zásady ochrany osobních údajů ve firmě Profiscan s.r.o.

V tomto dokumentu je popsáno, jakým způsobem chráníme a používáme vaše osobní údaje, které nám předáváte v souvislosti s poskytováním poradenství, a používáním našich webových stránek www.smatab.cz a www.profiscan.cz

Správcem osobních údajů je společnost Profiscan s.r.o., se sídlem Moskevská 14/1, 434 01 Most, IČ: 27311368, (dále jen Profiscan). Profiscan se zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a platným zákonem o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“).

Článek I. Jaké údaje shromažďujeme

Profiscan shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté informace, nezbytné pro vytvoření a realizaci vaší objednávky u naší společnosti, a to vyplněním objednávkového formuláře na webové stránce www.smatab.cz nebo v písemné, elektronické či telefonické formě. Tyto osobní údaje zahrnují:

- Jméno / Příjmení / Titul

- Poštovní adresa

- Emailová adresa

- Telefonní číslo

- Údaje potřebné podle zákona o účetnictví

- Případně další informace, které nám dobrovolně poskytnete.

Článek II. Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme

- Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme pouze v souvislosti s poskytováním poradenství, pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů a školení. Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu realizací objednávky a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10ti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu.

- Vaše kontaktní údaje (email/telefonní číslo) využíváme k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách tak, jak je popsáno v článku III. sekci Zasílání obchodních sdělení.

- Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).

- K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.

- Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.

- Data o objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

Článek III. Zasílání obchodních sdělení

Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely zasílání obchodních sdělení. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit. Odhlašovací link najdete v zápatí každého obchodního sdělení.

Článek IV. Kde ukládáme vaše osobní údaje

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států nebo jiným subjektům za účelem dalšího komerčního využití.

Článek V. Bezpečnost

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Článek VI. Zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s poskytovaným poradenstvím a nejsou užívány k jiným účelům. Jsou k dispozici nejnižšímu možnému počtu zaměstnanců společnosti Profiscan a dále fyzickým osobám, které pro nás vykonávají správu sítě. Přístup těchto osob k zpracování vašich osobních údajů je omezen tím, že nemůžou s těmito údaji nakládat (jedná se pouze o technické zásahy do programu).

Článek VII. Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webová stránka může někdy obsahovat odkazy na jiné webové stránky jako je např. Česká správa sociálního pojištění, Generální finanční ředitelství apod. Pokud takový odkaz použijete a naši webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Článek VIII. Práva subjektů údajů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo vzít kdykoliv tento souhlas písemně zpět.

V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci společnosti Profiscan s.r.o., nás kontaktujte emailem na info@profiscan.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. května 2018.